Կիրակի, 16.12.2018, 09:25
Ողջունում եմ Ձեզ Հյուր | RSS

Բաժիններ:

Փնտրում:

Մեր հարցումը:

Գնահատեք մեր կայքը
Ընդամենը քվեարկում: 159

Վիճակագրություն:


Օնլայն ընդամենը: 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0

Մուտք:

Կայքի դիզայնը

Գլխավոր » Հոդվածներ » Հատոր 1

Գյուղի ղեկավարները մինչեւ 1950թ

ԳՅՈՒՂԻ ՂԵԿԱՎԱՐՆԵՐԸ 1805-1950 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ

Գյուղի ամենահին ղեկավարների մասին տեղեկություն ստանում ենք «Մեծ Ղարաքիլիսա» գրքում (Ս. Վիրաբյան, Գ, Եթիմյան, Երեւան, 2008թ.), որտեղ նշված է, որ … թվականին գյուղը ղեկավարել է …քյոխվեն: 1831 եւ 1842 թվականների գյուղի ընտանիքների ծխական նկարագրություններում (մարդահամարի ցուցակներ) նշված է, որ տանուտեր է եղել…) …20-25 տարի նա եղել է այդ պաշտոնին (ըստ ցուցակների):
1859 թվականին ըստ նույն ծխական նկարագրության տանուտեր է եղել ….Տանուտերը եղել է մի քանի գյուղի կառավարիչ: 19-րդ դարի կեսերից հետո Յաղուբլի, Վարդանլի եւ Սամուսախլի գյուղերը ունեցել է մեկ ընդհանուր կառավարիչ տանուտեր, ով ընտրվել է այդ գյուղերի հասարակության ներկայացուցիչների կողմից: Նրանց կողմից ընտրվել են նաեւ գյուղական դատա¬վոր¬ներ եւ այլ պաշտոնյաներ:
Հայաստանի ազգային արխիվից վերցրել ենք 1883, 1886, 1889 եւ 1993 թվականների հասարակա¬կան եւ կայացրած որոշումները, որոնք ստորեւ ներկայացվում է:

Հասարակական վճիռ
Յաղուբլի գյուղի հասարակության
1883 թ. դեկտեմբերի 1-ին մենք ներքո ստորագրյալ բնակիչք գյուղորեից Յաղուբլուա շինական  հա¬սարակությունե այսօր ըստ առաջարկությունե օգնականի Ալեքսանդրապոլու գավառապետի Փի¬րում¬յանցի ժողովվելով հասարակական ժողովում ընտրեցինք մեր միջից, բալատիրովկայով շինա¬կան պաշտոնակատար անձանց մեր հասարակությունե ժամանակով երեք տարի, այն է` ի պաշտոն տանուտերի բնակիչ Յաղուբլի գյուղի…, նրան կանդիդատ վարդանլվեցի…: Գեղական դատավորներ` բնակիչ Յաղուբլի գյուղի Կարապետ Հարությունովին, Վարդանլի գյուղից Ահմեդ Ջամալ օղլուն, Սարմսախլեցի Գեւորգ Ավետիսովին, նրանց կանդիդատ, Յաղուբլի գյուղից Սարիբեկ Կարապետովին, Վարդանլու գյուղից Օջախվերդի Սալման օղլուն եւ սարմսախլեցի Ալո Օհանեսովին: Ամբարի վերատեսուչ յաղուբլեցի Սարգիս Բաբաեւին, կանդիդատ նրան բնակիչ Յաղուբլի գյուղի նրան բնակիչ Յաղուբլի գյուղի բնակիչ Կարապետ Գրիգորովին, օգնականներ տանուտերերի յաղուբլեցի….Սարմսախլի գյուղ
    Հիմք Ֆ94  ց1  գ825  թ3-ը  շրջ-ով

Համախոսական վճիռ
Յաղուբլի գյուղի հասարակության
1886 ամի նոյեմբերի 27-ին մենք ներքո ստորագրյալ բնակիչքս Յաղուբլոյ հասարակությունս թվով 250 ծուխ, այսօր համաձայն առաջարկության ավագ օգնականի Ալեկսնդրապոլու գավառապետի, պա¬րոն Փիրումյանցի, կազմեցինք շինական ժողով, եկող եռամիյակի համար պաշտոնակատարներ դնելու մեր հասարակության եւ գտանք ամենակարեւոր հիշյալ ընտրողություններ անել առանձին հավատարմատարների միջնորդությամբ, որոնց կընտրինք մեր միջից: Ի նկատի ունենալով ինչպես ընտրությունների շուտ վերջանալը նույնպես եւ հարմարվելը որոշումին:
Որոշեցինք.
1) ….
                        … … … … … … … … … …
                    թվով 29 ստորագրություն
    Հիմք Ֆ94  ց1  գ1069  թ3-ը  շրջ-ով

Հասարակական վճիռ
Յաղուբլի գյուղի հասարակության
1889 ամի դեկտեմբերի 9-ին մենք ի ներքոյ սորին ստորագրողքս բնակիչք Յաղուփլուա գյուղական  հա¬սարակության, այսօր ըստ առաջարկության ոստիկանական պրիստավ առաջին մասի Ալեքսան¬դրա¬պոլա գավառի պարոն Գոգոբերիդձեի կազմեցինք կատարյալ ժողով, վասն ընտրելոյ գյուղական պաշտոնակատար անձիք մեր հասարակության համար լինող եռամյակի, միաձայն ընտրեցինք մեր միջից տանուտերի պաշտոնով Վարդանլի գյուղի բնակիչ ….
… … … … … … … … … …
    Հիմք Ֆ94  ց1  գ1515  թ3

Հասարակական վճիռ
1893 ամի մարտի 12-ին մենք ներքո ստորագրյալ բնակիչք Յաղուբլու գյուղական  հասարակու¬թյան, գյուղերից Յաղուբլի, Սարմուսախլի եւ Վարդանլի, Ալեքսանդրապոլու գավառի, Երեւանու նա¬հանգի: Ներկայությամբ հոգոց բաղկացած ծխատերերից, այսօր համաձայն ոստիկանական պրիս¬տավի առաջարկության առաջին մասի, նույն գավառի պ. Գոգոբերիձեի, հիմնված հրամանագրության պարոն Ալեքսանդրապոլու գավառապետի 15 հոկտեմբերի անցյալ տարի, նօ. 1866, շինական ժողովի ներկայությամբ մեր հասարակության տանուտեր Պողոս …մեզ երդմցնելով, համաձայ¬նու¬թյամբ մեր միջից ընտրեցինք հասարակության համար պաշտոնակատար անձիք, եկող եռամյա, այն է մինչեւ հունվար 1896 ամի: Ի պաշտոնի տանուտերերի վարդանլիցի…, նրան կանդիդատ սարմուսախլեցի`…, շինական դատավորներ վարդանլուիցի`…, յաղուփլուեցի` …եւ սարմու¬սախ¬լիցի…: Նրան կանդիդատներ. յաղուփլուեցի …սարմուսախլիցի` …եւ վարդանլուիցի`…, որոնց մասին կազմված է այս որոշումը մեր ընդհանուր ստորագրությամբ:
    Հիմք Ֆ94  ց1  գ2125  թ4

Ըստ ընտրության արդյունքների գյուղի ղեկավարներ են ընտրվել.
ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՑԱՆԿ
1883թ.
            Ազգանուն, անուն                    Հավաքած ձայների քանակը
    Ավագի պաշտոնին
1) …գյուղի բնակիչ…                56
2) …գյուղի բնակիչ…                    36

1890թ.
1) …գյուղի բնակիչ…            56
2… գյուղի բնակիչ…        55

1893թ.
1… գյուղի բնակիչ Մելիք…    48
2) …գյուղի բնակիչ…                    38

1890-ական թվականներից հետո գյուղը ղեկավարած անձանց մասին, տարեցների հիշողություն¬ներով, գրի է առել եւ հուշերի ձեւով պահպանել…, սակայն որքանով են դրանք հավաստի, պարզ չէ:
1890-ի վերջերից մինչեւ 1920-ական թվականները տանուտերեր են եղել.
1)…,
2)…,
3)…,
4)…:
                     (Վերջին երեքը տեղացիներ չեն եղել):
Այդ նույն ժամանակահատվածում գյուղի քյոխվաներ են եղել.
1)…,
2) …(Գիքի),
3)…,
4)…
5) …
6… (կրծքին միշտ մեդալ է կրել),
7) …
8) …քյոխվեն,
9… (Արթնանց), 1918-20թթ.:
…չափազանց բարի մարդ է եղել եւ մեծ ժողովրդականություն վայելել համագյուղացիների շրջանում: Օգնականը` …եղել է նրա հակապատկե¬րը` խիստ վատ բնավորության տեր անձնավորություն: Թուրքերի քմահաճույքները կատարելու հա¬մար նրան սպանել են: Սպանությունը խրախուսվել է ժողովրդի կողմից, մեղավորները չեն պատժվել:
Գյուղում քյոխվայի մոտ ծառայական ֆունկցիաներ են կատարել գզիրները (կատարածուներ) եւ յասաուլները (միլիցիան):
Գզիրներ են եղել`
1) …(այդ պատճառով ազգը կոչվում է…),
2)…,
3) …Թունյանը,
4… Քարհանյանը,
5) …ց Արմենակը:
Առաջին Հանրապետության տարիներին դաշնակցական կառավարության կողմից գյուղի ղեկավարներ (կոմիսարներ) են նշանակվել.
1) Արտաշ …
2…մ Շողերյանը,
3… Բաղդասարյանը:
Մինչեւ 1920 թվականը գյուղի ղեկավարների շարքում նշվում է նաեւ …(…), սակայն այնքան էլ պարզ չէ, թե ե՞րբ եւ ո՞ր իշխանությունների կողմից է նա նշանակվել:
Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո, 1921-23 թվականներին ստեղծվում են հեղկոմներ, որոնք նշանակում են գյուղի ղեկավարներ: Ղեկավարել են.
1) Արմենակ …2) Հմայակ …
3) Լեւոն…:
1923 թվականին կազմավորվեցին գյուղական սովետներ: Մինչեւ 1950 թվականը գյուղսովետի նախագահներ են ընտրվել ու աշխատել.
1) …2) …3) …
4) …(ոչ տեղացի),
5) …6) …(ըստ անձնագրի…
7) …8)…),
9…10) …
11)…:
1930-ից մինչեւ 1950 թվականը կոլտնտեսսության վարչության նախագահներ են եղել.
1) …
2)…,
3) …4) …
5…),
6) …
7) …
8) …
9…

Բաժին: Հատոր 1 | Ավելացրեց: Gugark (23.06.2011)
Դիտում: 428 | Տեգեր: Գուգարք, գիրք, Քարհանյան, ղեկավարներ, գյուղ, Գագիկ | Ռեյթինգ: 0.0/0
Ընդամենը քննարկում: 0
Քննարկել կարող են միայն գրացված ընթերցողները
[ Գրանցում | Մուտք ]